Industrikomiteen om: Lovendringsforslag

Som mange har fått med seg, har det kommet inn et lovendringsforslag vedrørende Industrikomiteens opptak av medlemmer. Vi i Industikomiteen ønsker å presentere vårt syn i denne saken for medlemsmassen.

 

I Industrikomiteen er oppgavene varierte og vi anser det som svært viktig å ta inn de rette kandidatene til vervet for å opprettholde en effektiv og velfungerende komité. Dette gjør vi gjennom en omfattende intervjuprosess der alle søkere blir intervjuet. Det nye lovforslaget vil medføre at alle nye medlemmer i Industrikomiteen må velges inn på medlemsmøtene. Vi mener dette vil være en lite gunstig løsning både for komiteen og alle nye søkere av flere årsaker.

 

Under et medlemsmøte vil det ikke bli tid til et 10-15 minutter langt intervju til hver søker, og man vil ikke få frem søkernes kvaliteter på langt nær like godt. Det vil gjøre valget mindre gjennomtenkt, og det vil være mye større sjanse for at det ikke er de best egnede kandidatene som blir valgt.

 

Vervet varer i to år, og har en stor arbeidsbelastning. At kandidatene er inneforstått med, og villige til å vie den tiden vervet tar, er noe vi bruker intervjuene på å få klarhet i. Ved å gjennomføre valget på medlemsmøtet faller denne muligheten bort. Vi ser det for eksempel som svært uheldig om medlemmer skulle kunne bli benket til vervet på et medlemsmøte helt uforberedt på hva dette egentlig innebærer.

 

Søkere som innehar egenskapene vi ser på som verdifulle for komitearbeidet er ikke nødvendigvis de som vil stikke seg mest ut gjennom å holde en appell. Det er flere verv der det å være en person som tar oppmerksomheten og skaper god stemning er høyt verdsatt, men i Industrikomiteens arbeid er det ofte ikke like relevant.

 

I komiteen ønsker vi medlemmer fra alle klassetrinn og med ulike egenskaper. Å holde en appell er ikke like lett for alle, og vi mener det er synd om gode kandidater ikke våger å holde appell, eller rett og slett faller igjennom til fordel for andre mer utagerende kandidater som ikke nødvendigvis kommer til å gjøre en bedre jobb.

 

Det er også enighet i komiteen om at de som er best egnet til å vite hvilke personligheter som behøves i komiteen er de som sitter i komiteen selv. At komiteen selv gjennomfører intervjuer, og velger ut de som er best egnet kan det argumenteres for at er en udemokratisk løsning, men alle medlemmer i indkom godkjennes av foreningens øverste organ, medlemsmøtet, og det er de som sitter med den endelige besluttningen.

 

Industrikomiteen stiller seg også undrende til hvorfor dette lovforslaget kun er rettet mot Indkom, og ikke mot for eksempel AudioChromatene som har samme type opptak. Dersom de nye lovene til HC går igjennom vil også Pyrogruppen være definert som en komite, og de praktiserer også liknende opptak som Industrikomiteen har i dag. Forslaget er en innskrenking av utelukkende Indkom sin autonomitet, uten å gjøre tilsvarende endringer for andre komiteer som praktiserer tilsvarende løsninger.

 

Vi ble overrasket over dette lovendringsforslaget og valgte derfor å forhøre oss med de andre bedriftskontaktene på Gløshaugen hva de praktiserer og hvilke fordeler eller ulemper de opplever med den metoden de benytter. Vi har fått inn svar fra 7 av linjeforeningene, og alle forteller at de praktiserer intervjuer av kandidatene og velger selv hvilke medlemmer de tar opp. Samtlige argumenterer for at dette er den beste måten å gjennomføre opptaket på.


Skrevet av Dina Martinsen

Publisert 8. februar 2019 14:09