Arrangementer

ZyrepHaest

23 februar - 19:00


Beerpong \\ Oelympiade

28 februar - 19:00


Vert for tilreisende under blotet

6 mars - 17:00


pSitting - EpHterpHaest

6 mars - 21:30


HyttepHaest med middag

7 mars - 18:00


Alle sosiale arrangementer

arrow_forward

Alle bedpresser

arrow_forward

Nyheter

I HC har vi et prinsipp om at Medlemsmøtet velger hvem som sitter i de fleste komiteene. Dette er litt ulikt flere andre linjeforeninger på Gløs. I mange av de andre Gløs-linjeforeningene har komiteene egne opptak av medlemmer, slik som Indkom. Denne metoden har noen fordeler. Ett viktig argument er at komiteene kan velge inn folk de tror at vil gjøre en god jobb. Et annet er at komiteen kan få inn nye medlemmer som de stoler på. Dette kan være gode argumenter for å la komiteene velge sine egne medlemmer. For eksempel må medlemmene i Pyro stole på hverandre, siden de skal samarbeide om oppgaver som er risikable/farlige. Da er det viktig at de får velge selv de folkene som de må stole på i farlige situasjoner. Det ​kan​ altså være gode grunner for å la komiteer velge medlemmer selv.

 

På den annen side: HC har en mye åpnere linjeforeningskultur enn mange andre på Gløs. For eksempel velges de aller fleste komitemedlemmer i Online og Omega uten at de “vanlige” medlemmene stemmer på dem. Dermed får komitemedlemmene stor makt til å definere hvem som kan være med og bidra i linjeforeningen. Da blir det fort komitemedlemmene som definerer hva som er “kult” og hvem som er “kule” eller “med”. Dette ​kan​ være en god ting, for vi vil jo at det skal være kult å være med i en komite! Samtidig kan kulturen i komiteene bli veldig intern. Det ​kan​ være en god ting (f.eks. blir pHaestkom og Kjellerstyret ofte litt “gjengete” på en veldig god måte!), men det kan også være negativt. Hvis kulturen i en komite blir veldig intern, kan det bli vanskelig å få inn medlemmer som representerer hele linjeforeningen. En slik effekt ​trenger​ ikke være negativt, men det kan bli et problem hvis komiteen har oppgaver som er viktige for hele foreningen. Når ikke medlemsmassen kan velge inn kandidater selv, er det vanskelig å endre kulturen i komiteene. Hvis komiteen har oppgaver som er viktige for hele foreningen, mister medlemmene muligheten til å påvirke dette området.

 

Derfor mener jeg at hovedregelen bør være at Medlemsmøtet velger nye medlemmer til komiteer. Jeg mener at man må ha en spesiell grunn for å velge medlemmer på en annen måte. Dette er ingen ny tanke, for det er slik vi har det i HC i dag. De fleste komiteene har åpne valg, og de nye lovene endrer ikke på dette.

 

Så hvorfor bør vi endre måten for å velge nye medlemmer til akkurat Indkom? Jeg mener at Indkom har veldig viktige oppgaver. De skal motivere Chemikere til å fullføre studiet. De skal vise oss hvilke jobber vi kan få når vi er ferdige. Og ikke minst skal de vise bedrifter som aldri har tenkt på å ansette en Chemiker hvor utrolig relevante Chemikere er for veldig mange bedrifter. Alt dette er viktige oppgaver, men jeg har ikke nevnt det viktigste ennå, for: Indkom er kjempeviktige for å skaffe inntekter til HC. Pengene som Indkom skaffer hjelper til med å sponse sosiale arrangementer og forskjellige aktiviteter som veldig mange Chemikere deltar på. Inntektene fra Indkom er veldig viktige for driften i HC, og da er det viktig at medlemmene som velges i industrikomiteen har som mål i å bidra til å gjøre HC til å bli en så bra linjeforening som mulig, og derfor mener jeg at Medlemsmøtet bør velge de nye medlemmene.

 

Så kan man si at Indkom bør velge sine egne medlemmer fordi Indkom-medlemmene må være seriøse folk som må ha mye opplæring for å gjøre en god jobb med viktige oppgaver. Jeg er enig i at dette er relevant for Indkom. Samtidig har vi mange andre verv som krever mye innsats og opplæring som vi likevel velger på Medlemsmøtet. Alle medlemmene i pHaestkom og Kjellerstyret blir valgt på Medlemsmøtet, og begge disse komiteene gjør kompliserte jobber som påvirker mange Chemikere. Vi velger også mange andre viktige verv på Medlemsmøtet, f.eks. Fadderkom, Utenriks, Kasserer, Secreteuse, PR-sjaepH og pHormand. Alle disse vervene kan havne i situasjoner der det er viktig å være seriøs og profesjonell, akkurat som Indkom, både innad og utad i foreningen. Likevel tror jeg de fleste er enige i at f.eks. Utenriks, Fadderkom og Kasserer bør velges av medlemsmassen. Jeg mener at Indkom har oppgaver som gjør at medlemmene bør velges på den samme måten.

 

[Det er viktig at det sosiale miljøet i komiteene er bra. Det skal være gøy å være i en komite! Hvis komiteer velger egne medlemmer kan de plukke folk de liker, og det kan gi et godt miljø i komiteen. Samtidig ser vi gang på gang at det blir kjempebra miljø i pHaestkom og Kjellerstyret, med inn-ut-middager og generelt god stemning selv om de ikke velger medlemmer selv.]

 

Oppsummert: Jeg synes vi har en god hovedregel i HC med at vi velger komitemedlemmer på Medlemsmøtet. Det er gode grunner til dette. Linjeforeningskulturen vår er mer åpen enn i mange andre foreninger, og komiteene er mindre interne. Derfor mener jeg at man må ha en god grunn for å ha et annet form for opptak, spesielt når komiteen har viktige oppgaver som er viktige for mange medlemmer. Jeg synes Indkom er en slik komite.

 

For å avslutte: Det er viktig for meg å understreke at jeg ikke synes at det er noen ukultur i Indkom. Det ikke er meningen å kritisere noen eller “ta” noen. Fra min synsvinkel virker det bare mer fornuftig å velge Indkom-medlemmer på Medlemsmøtet. Jeg har blitt kjent med veldig mange av komiteene i HC veldig godt, men Indkom har jeg aldri vært medlem av. Hvis Indkom-medlemmer er uenige med meg, kan det godt være at de har en begrunnelse som jeg ikke har tenkt på. I så fall håper jeg at de forteller det til hele møtet. Derfor håper jeg at vi får en god debatt som gjør at alle sammen kan se saken fra mange sider.

 

Kjære Chemikere!

 

Denne uken er det medlemsmøte! Møt opp og oppdater deg på aktuelle saker i HC. Det blir kake, kaffe og saft. Det blir også mulighet for å kjøpe HC-genser og andre effekter under kontortid. Vi har alle genserstørrelser tilgjengelig!

 

Mandag 11.2

Medlemsmøte kl. 18:15 R5

 

Tirsdag 12.2

ITV for IKJ, IMA, IBT og IKP har kontortid kl. 14:00 på Kontoret

Bedpres med SUBPRO kl. 18:15 i KJL1

 

Onsdag 13.2

Styret arrangerer kontortid fra kl. 11:30 på Kontoret

Vaffelonsdag fra kl. 12:00 på Kontoret

 

Lørdag 16.2

Gløsmesterskap kl. 11:30 i Høyskoleparken

 

Datoer fremover:

19.2: Påmelding til Gaukerenn åpner

21.2: Påmelding til pSillis åpner

23.2: ZyrepHaest

25.2: SwingCapHe

4.3-10.3: Blot

2.5: CGP

 

Denne uken er det Sugepumpen som skal vaske Kontoret.

 

Med vennlig hilsen

Styret

Ved Erik Andre Vik

Kjære Chemikere!

 

Denne uken bør du sitte klar på hc.ntnu.no, for det er tid for påmeldingsbonzana! Det blir påmelding for å være vert under blotet, Chemikalen, hyttepHaest, og til bedpres med SUBPRO for 3-5 klassinger på IKP. Linjeforeningens flotte bryggelag, ChØleScab tar også opp medlemmer! Skriv en setning eller to til cholescab@gmail.com, så arrangerer de velkomstbrygging for de interesserte.

 

Mandag 4.2

Billetsalg til Chemikalen åpner kl. 12:00 på byscenen.no

 

Tirsdag 5.2

Påmelding som vert under blotet kl. 12:00 på hc.ntnu.no

Påmelding til bedres med SUBPRO for 3-5 klasse IKP kl. 12:00 på hc.ntnu.no

ITV for IKJ, IMA, IBT og IKP har kontortid kl. 14:00 på Kontoret

Vinkveld #12 Alchohol efficiency index kl. 18:30 R10

 

Onsdag 6.2

Vaffelonsdag fra kl. 12:00 på Kontoret

 

Torsdag 7.2 

Påmelding til HyttepHaest med middag åpner kl. 12:00 på hc.ntnu.no

Påmelding til HyttepHaest uten middag åpner kl. 13:00 på hc.ntnu.no

 

Lørdag 9.2

Lørdagsquiz kl. 18:00 på Kjelleren

 

Datoer fremover:

12.2: Bedpres med Subpro

16.2: Gløsmesterskap

19.2: Påmelding til Gaukerenn åpner

21.2: Påmelding til pSillis åpner

23.2: ZyrepHaest

4.3-10.3: Blot

2.5: CGP

 

Denne uken er det pHaestkom som skal vaske kontoret.

Som mange har fått med seg, har det kommet inn et lovendringsforslag vedrørende Industrikomiteens opptak av medlemmer. Vi i Industikomiteen ønsker å presentere vårt syn i denne saken for medlemsmassen.

 

I Industrikomiteen er oppgavene varierte og vi anser det som svært viktig å ta inn de rette kandidatene til vervet for å opprettholde en effektiv og velfungerende komité. Dette gjør vi gjennom en omfattende intervjuprosess der alle søkere blir intervjuet. Det nye lovforslaget vil medføre at alle nye medlemmer i Industrikomiteen må velges inn på medlemsmøtene. Vi mener dette vil være en lite gunstig løsning både for komiteen og alle nye søkere av flere årsaker.

 

Under et medlemsmøte vil det ikke bli tid til et 10-15 minutter langt intervju til hver søker, og man vil ikke få frem søkernes kvaliteter på langt nær like godt. Det vil gjøre valget mindre gjennomtenkt, og det vil være mye større sjanse for at det ikke er de best egnede kandidatene som blir valgt.

 

Vervet varer i to år, og har en stor arbeidsbelastning. At kandidatene er inneforstått med, og villige til å vie den tiden vervet tar, er noe vi bruker intervjuene på å få klarhet i. Ved å gjennomføre valget på medlemsmøtet faller denne muligheten bort. Vi ser det for eksempel som svært uheldig om medlemmer skulle kunne bli benket til vervet på et medlemsmøte helt uforberedt på hva dette egentlig innebærer.

 

Søkere som innehar egenskapene vi ser på som verdifulle for komitearbeidet er ikke nødvendigvis de som vil stikke seg mest ut gjennom å holde en appell. Det er flere verv der det å være en person som tar oppmerksomheten og skaper god stemning er høyt verdsatt, men i Industrikomiteens arbeid er det ofte ikke like relevant.

 

I komiteen ønsker vi medlemmer fra alle klassetrinn og med ulike egenskaper. Å holde en appell er ikke like lett for alle, og vi mener det er synd om gode kandidater ikke våger å holde appell, eller rett og slett faller igjennom til fordel for andre mer utagerende kandidater som ikke nødvendigvis kommer til å gjøre en bedre jobb.

 

Det er også enighet i komiteen om at de som er best egnet til å vite hvilke personligheter som behøves i komiteen er de som sitter i komiteen selv. At komiteen selv gjennomfører intervjuer, og velger ut de som er best egnet kan det argumenteres for at er en udemokratisk løsning, men alle medlemmer i indkom godkjennes av foreningens øverste organ, medlemsmøtet, og det er de som sitter med den endelige besluttningen.

 

Industrikomiteen stiller seg også undrende til hvorfor dette lovforslaget kun er rettet mot Indkom, og ikke mot for eksempel AudioChromatene som har samme type opptak. Dersom de nye lovene til HC går igjennom vil også Pyrogruppen være definert som en komite, og de praktiserer også liknende opptak som Industrikomiteen har i dag. Forslaget er en innskrenking av utelukkende Indkom sin autonomitet, uten å gjøre tilsvarende endringer for andre komiteer som praktiserer tilsvarende løsninger.

 

Vi ble overrasket over dette lovendringsforslaget og valgte derfor å forhøre oss med de andre bedriftskontaktene på Gløshaugen hva de praktiserer og hvilke fordeler eller ulemper de opplever med den metoden de benytter. Vi har fått inn svar fra 7 av linjeforeningene, og alle forteller at de praktiserer intervjuer av kandidatene og velger selv hvilke medlemmer de tar opp. Samtlige argumenterer for at dette er den beste måten å gjennomføre opptaket på.